Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DANZEE dnia 30.10.2020r. 

 1. DEFINICJE 
   
Lp. Wyrażenie Znaczenie 
1. Administrator DANZEE Katarzyna Gnich Sulejówk 05-071 ul. Baryłki 13 NIP: 8222302208 REGON: 368518973  
 
 
Treści Tekst, grafka, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane znajdujące się w Serwisie.  
3. Regulamin niniejszy regulamin Serwisu www.danzee.pl 
4. Użytkownik Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zarejestrowana w Serwisie korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego. 
5. Opłata abonamentowa Opłata za korzystanie przez Użytkownika z odpłatnych usług w Serwisie 
Subskrypcja Przez subskrypcję należy rozumieć usługę sprzedaży abonamentu na dostęp do Serwisu w określonych odstępach czasu 
7. Dostęp Usługa polegająca na udostępnieniu przez Administratora Treści za pośrednictwem Serwisu oraz przesyłaniu powiadomień i udostępnieniu konta Użytkownika 
8. Usługa Dostęp do pakietów 
9. Urządzenie Mobilne Przenośne urządzenie elektroniczne, podłączone do sieci Internet z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej (3G, LTE, 5G, Wi-Fi) korzystające z systemu operacyjnego iOS lub Android. 
10. Serwis Strona internetowa umieszczona pod adresem: danzee.pl wraz ze wszystkimi podstronami. 
 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
 1. Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z Serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.danzee.pl, w tym w szczególności zasady i warunki świadczenia Usług przez Administratora. 
 1. Właścicielem i Operatorem Serwisu jest Danzee Katarzyna Gnich. 
 1. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i odbywać się może wyłącznie na zasadach i zakresie wskazanym w Regulaminie. 
 1. Treści zawarte w Serwisie, są utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, korzystają z ochrony przewidzianej w tej ustawie oraz ustawie Prawo własności przemysłowej i nie mogą być rozpowszechniane ani wykorzystywane przez inne podmioty bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności. 
 1. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Treści znajdujące się w Serwisie. 
 1. Przed skorzystaniem z Usługi tj. przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń, tańca, treningów udostępnionych przez Serwis, Użytkownik powinien skonsultować się z lekarzem lub specjalistą w celu wykluczenia przeciwskazań.  
 1. Podejmując się ćwiczeń, tańca lub treningów udostępnianych przez Serwis, Użytkownik działa na własną odpowiedzialność.  
 1. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać Treści znajdujących się na stronie Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami oraz w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich. 
 1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu oraz zawartych w nim Treści wyłącznie do celów komercyjnych, na własny użytek. 
 1. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU 
 1. Warunki techniczne korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania oraz wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych. 
 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu lub Aplikacji wymagane jest: 
 1. posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet z połączeniem internetowym o przepustowości co najmniej 2 Mb/s, rekomendujemy powyżej 4Mb/s. 
 1. przeglądarka internetowa: Chrome, Firefox lub Opera w jednej z trzech ostatnich wersji, Safari lub Edge w jednej z dwóch ostatnich wersji, Internet Explorer w wersji 11, zainstalowany system operacyjny iOS (wersja 11.2 lub nowsza) lub Android (wersja 5.1 lub nowsza) w przypadku korzystania z Usługi za pomocą Urządzenia Mobilnego; 
 1. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,  
 1. obsługiwanie plików cookie w przeglądarce,  
 1. włączona usługa JavaScript. 
 1. Serwis może także działać na innych przeglądarkach internetowych, jednak Administrator nie gwarantuje, że Serwis będzie funkcjonować zgodnie z założeniami bez błędów. 
 1. Administrator nie gwarantuje poprawnego działania Serwisu, zarówno w całości jak i w części, w szczególności we wszystkich przeglądarkach internetowych. 
 1.  RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIDCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 
 1. Administrator za pośrednictwem Serwisu świadczy usługi na rzecz Użytkownika polegające na dostarczaniu cyfrowych treści poprzez umożliwienie Użytkownikowi dostępu do zamieszczonych Treści w Serwisie, m.in. artykułów, nagrań tanecznych, filmów z ćwiczeniami i treningami, nagrań instruktażowych i innych nagrań z możliwością ich wielokrotnego odtwarzania w dowolnym czasie, a także Treści udostępnianiu w formie livestreamingu. 
 1. Administrator prowadzi także konta Użytkowników w Panelu Klienta, dzięki temu zapewniając zarejestrowanemu Użytkownikowi możliwość zarządzania swoimi subskrypcjami. 
 1. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z zastrzeżeniem przerw technicznych lub serwisowych. 
 1. Usługi są świadczone wyłącznie na rzecz zarejesrtowanych Użytkowników. 
 1. Administrator może odmówić zawarcia umowy osobie, z którą poprzednia umowa została rozwiązana oraz gdy nie spełnia ona warunków regulaminu. 
 1. Administrator może wprowadzić oferty promocyjne czasowe – odpłatne lub nieodpłatne. Jeżeli postanowienia regulaminu promocji są inne niż w niniejszym regulaminie, Użytkownika obowiązują zmienione postanowienia. 
 1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z powszechnie obowiązującym prawem i Regulaminem.  
 1. Administrator informuje, iż z powodu świadczenia usług w Serwisie za pośrednictwem sieci Internet i wobec jej publicznego charakteru, korzystanie z usług może wiązać się z ryzykiem wynikającym z ingerencji osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem. 
 1. Użytkownik nie jest uprawniony do: 
  a) jakiejkolwiek ingerencji w treści publikowane w Serwisie, w szczególności poprzez ich modyfikacje, 
  b) wykorzystywania jakichkolwiek Treści publikowanych w Serwisie a także materiałów i ich części dostarczonych w ramach realizacji usług w Serwisie, w tym ich powielania czy kopiowania, bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora, 
  c) wykorzystywania informacji zawartych w Serwisie do innych potrzeb niż dozwolony użytek osobisty, 
  d) posługiwania się treściami, danymi bądź materiałami o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszającymi prawa osób trzecich bądź Administratora. 
 1. REJESTRACJA 
 1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i dobrowolna, ale niezbędna do korzystania z Serwisu. 
 1. Poprzez dokonanie rejestracji i założenie konta Użytkownika w Panelu Klienta, a następnie wybranie zakresu Usług w Serwisie i dokonanie zapłaty miesięcznej opłaty za dostęp (dalej: “Opłata abonamentowa”), zostaje zawarta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
 1. W przypadku, gdy dostęp do niektórych Usług, będzie wymagać zapłaty dodatkowego wynagrodzenia ponad Opłatę abonamentową, warunki oraz cena zostaną podane w Serwisie lub w regulaminie szczegółowym. 
 1. Dokonanie rejestracji w Serwisie, polega na wypełnieniu formularza online z aktywnymi polami do uzupełnienia lub do wyboru. Użytkownik za pomocą formularza podaje Administratorowi wymagane dane osobowe, oraz składa wymagane oświadczenia, przy czym informacje wpisane bądź zaznaczone w formularzu powinny być zgodne z prawdą, gdyż odpowiedzialność z tytułu przekazania nieprawdziwych danych spoczywa na Użytkowniku. W przypadku odmowy przekazania danych w formularzu online, bądź danych nieprawdziwych, możliwa jest odmowa zawarcia umowy. 
 1. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i dokonaniu zgłoszenia przez potencjalnego Użytkownika, Administrator tworzy konto Użytkownika. Następnie Administrator przesyła do Użytkownika na adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie rejestracji wiadomość email z instrukcją aktywacji konta Użytkownika. Z momentem aktywacji konta Użytkownika rejestracja zostaje zakończona.
 1. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim danych do logowania do Panelu Klienta. W razie naruszenia Administrator może zadecydować o przerwaniu świadczenia Usług. 
 1. OPŁATY ABONEMENTOWE I SUBSKRYPCJE 
 1. Użytkownik w ramach Opłaty abonamentowej uzyskuje dostęp do wybranych Usług lub do pełnej zawartości Serwisu, przy czym niektóre z Usług mogą być odrębnie i dodatkowo płatne. 
 1. Opłata abonamentowa będzie naliczana z góry za każdy okres rozliczeniowy zgodnie z aktualnym dostępnym cennikiem na stronie Serwisu, a okres rozliczeniowy wynosi 30 kolejnych dni kalendarzowych. 
 1. Administrator w uzasadnionym zakresie, ma prawo do wprowadzenia zmian w zakresie Opłat abonamentowych bądź innych dodatkowych opłat za Usługi. 
 1. Użytkownik decyduje o sposobie uiszczania Opłaty abonamentowej spośród wybranych przez Administratora sposobów płatności. 
 1. Administrator może oferować Usługi bezpłatne na warunkach wskazanych w ofercie promocyjnej, zgodnie z niniejszym Regulaminem, określonych wedle własnego uznania. 
 1. Płatności cykliczne polegają na wynikających z umowy automatycznych obciążeniach karty kredytowej lub debetowej Visa, MasterCard oraz Maestro Użytkownika. 
 1. Mechanizm do obsługi bezpiecznych płatności cyklicznych dostarcza TPay. Pobrania dokonywane będą w regularnych odstępach czasu, w terminie przedstawionym Użytkownikowi. Administrator nie przechowuje numerów kart, ani innych danych koniecznych do autoryzacji transakcji. 
 1. Użytkownik zobowiązany do uiszczenia płatności poprzez system płatności cyklicznych zobowiązany jest do ustawienia stosownych limitów dziennych i miesięcznych dla swojej karty kredytowej lub debetowej na poziomie gwarantującym możliwość pobrania wymaganej miesięcznej opłaty. 
 1. Opłata za kolejny okres rozliczeniowy powinna zostać wniesiona przez Użytkownika w dniu przypadającym na pierwszy dzien rozpoczynającego się okresu rozliczeniowego. Jeżeli w wymaganym terminie opłata wynikająca z umowy nie zostanie wniesiona, Administrator zastrzega sobie prawo do ponowienia próby obciążenia rachunku Użytkownika do końca okresu rozliczeniowego, za który należna jest opłata. 
 1. W przypadku, gdy Administrator nie będzie w stanie obciążyć karty kredytowej lub debetowej Użytkownika lub Opłata abonamentowa nie zostanie skutecznie uiszczona, umowa o świadczenia Usług wygasa z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, za który opłata nie została skutecznie wniesiona. Okoliczność braku skutecznego wniesienia opłaty nie zwolnią Usługobiorcy z obowiązku uiszczenia tej opłaty. . 
 1. W przypadku płatności za Usługi na czas nieokreślony Usługodawca może informować Usługobiorcę o zbliżającym się terminie zapłaty kolejnej transzy płatności z wyprzedzeniem, drogą mailową na adres podany przez Usługobiorcę przy zawarciu umowy. 
 1. Opłaty abonamentowe oraz subskrypcje można opłacić poprzez szybkie płatności TPay, kartą kredytową oraz poprzez PayPal. 
 1. W ramach Serwisu dostępna jest możliwość zakupu abonamentu w modelu subskrypcji na okres 3 oraz 6 miesięcy. 
 1. Umowa Subskrypcji na okres 3 miesięcy jest zawierana na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia w każdym czasie z skutkiem na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego. 
 1. Umowa na okres 3 miesięcy oraz na okres 6 miesięcy jest umową na czas określony i kończy się wraz z ostatnim dniem okresu na jaki została zawarta. 
 1. W celu złożenia zamówienia Subskrypcji Użytkownik powinien: wybrać produkt z listy dostępnych produktów: tj. „ 3 miesiące” lub „6 miesięcy”, przejść proces Rejestracji oraz utworzyć konto w Panelu Klienta. 
 1. Umowa Subskrypcji trwa od momentu rejestracji Użytkownika w Serwisie i zamówienia Subskrypcji aż do momentu rozwiązania umowy. 
 1. Użytkownik ma obowiązek uaktualniać swoje dane kontaktowe oraz płatnicze w Panelu Klienta, jeżeli w czasie trwania umowy nastąpią w nich zmiany. Uznaje się, że Administrator prawidłowo wykonał swój obowiązek informacyjny, jeżeli wysłał zawiadomienie na ostatnio wskazany adres e-mail Użytkownika, niezależnie od tego czy adres ten jest w dalszym ciągu przez niego używany. 

 
VII. PRAWO DO ODSTAPIENIA 

 1. Zawierając Umowę na Usługi, Użytkownik udziela zgody na świadczenie Usług polegających na dostarczaniu treści cyfrowych niezwłocznie po zawarciu Umowy i uiszczeniu opłaty zgodnie z Umową. 
 1. Rejestracja w Serwisie wymaga wyraźnego potwierdzenia poprzez zaznaczenie pola wyboru przez Użytkownika, że: 

a)  wyraża on zgodę na uzyskanie dostępu do Serwisu i rozpoczęcie świadczenia Usług niezwłocznie po zawarciu umowy i uiszczeniu opłaty,  

b)  potwierdza, iż uzyskując dostęp do Serwisu Internetowego przed upływem czternastodniowego okresu na odstąpienie od umowy, traci prawo odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni od jej zawarcia, przysługujące mu na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. 

 1. Jeżeli Użytkownik zawarł umowę i rozpoczęło się świadczenie Usług, może on rozwiązać umowę zgodnie z postanowieniami pkt. VIII poniżej. 

VIII.  PRAWO DO WYPOWIEDZENIA UMOWY. ZAKOCZENIE OBOWIĄZYWANIA UMOWY. 

 1. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony. Umowa może zostać rozwiązana w każdym momencie przez Użytkownika bez podania przyczyny ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. Wypowiedzenie umowy należy złożyć na piśmie lub na adres poczty elektronicznej kontakt@danzee.pl 
 1. Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania umowy, jeżeli Administrator nie realizuje umowy zgodnie z Regulaminem, po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń we wskazanym, odpowiednim terminie. 
 1. Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia z powodu ważnych przyczyn skutkujących zaprzestaniem świadczenia Usług. 
 1. Administrator uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania lub zawieszenia wykonywania umowy w przypadku, jeżeli: użytkownik zalega z płatnościami wynikającymi z umowy przez co najmniej jeden okres rozliczeniowy, narusza postanowienia Regulaminu, podczas rejestracji poda nieprawdziwe dane, wystąpiła siła wyższa lub inne wyjątkowe wydarzenia lub okoliczności, przez które, mimo dołożenia wszelkiej staranności świadczenie Usług zgodnie z umową będzie niemożliwe.  

IX. KONTAKT I REKLAMACJE 

 1. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym składać reklamacje za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta na adres poczty elektronicznej: kontakt@danzee.pl przy czym reklamacje powinny zawierać pełen opis problemu lub zdarzenia, którego przedmiotem jest zgłoszenie reklamacji, a także dane kontaktowe, dzięki, którym Administrator w ciągu 30 dni od otrzymania reklamacji odpowie i powiadomi o sposobie rozpatrzenia reklamacji. 

X. ZMIANY REGULAMINU 

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://app.danzee.pl/regulamin/ w postaci umożliwiającej pozyskanie, utrwalanie poprzez np. wydruk lub zapis oraz odtwarzanie i ma zastosowanie do wszystkich Usług dostępnych w Serwisie, chyba że postanowienia regulaminu szczegółowego dotyczącego konkretnej Usługi lub regulaminu promocji stanowią inaczej. 
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, w szczególności w związku ze zmianami w zakresie sposobu świadczenia Usług w tym zmian w sposobie dokonywania płatności, zmianami oferowanych produktów lub opłat za ich udostępnianie, zmianą marki, zmianą obecnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ i skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian w Serwisie, w związku z prawomocną decyzją administracyjną lub prawomocnym wyrokiem sądu oraz zmian technicznych związanych z poprawą jakości świadczenia usług, zwiększeniem funkcjonalności Serwisu oraz bezpieczenstwa Użytkowników.  
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Usługach oraz zmian zawartości Serwisu, a każdy Użytkownik zostanie poinformowany o zmianach w treści Regulaminu oraz o istotnych zmianach zawartości Usług oraz zawartości Serwisu poprzez przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian, może wypowiedzieć umowę ze skutkiem na dzien przypadający wejściu w życie zmiany. W przypadku niewypowiedzenia umowy przez wejściem w życie zmiany, uznaje się, że Użytkownik zaakceptował wprowadzone zmiany. 

XI. DANE OSOBOWE 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika wyczerpujące obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO zawarte są https://app.danzee.pl/polityka-prywatnosci/ Polityce Prywatności stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu. 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 1. Uznanie za nieważne któregokolwiek z postanowień niniejszego w Regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. 
 1. Użytkownik może skorzystać z sądowych i pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia. 
 1. W przypadku wystąpienia sporu wynikającego z umowy, Usługobiorca i Usługodawca w pierwszej kolejności podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. W przypadku, gdy stronom nie uda się osiągnąć porozumienia, spór zostanie rozstrzygnięty przez właściwy sąd powszechny. 
 1. W ramach pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów możliwe jest skorzystanie m.in. z mediacji prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej, sądów polubownych oraz pomocy rzeczników praw konsumentów oraz do jednego z innych organów uprawnionych do rozstrzygania pozasądowych skarg i sporów konsumenckich, których listę można znaleźć pod adresem: www.polubowne.uokik.gov.pl
 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 30 października 2020 r. 

Copyright © 2024 Danzee. | Regulamin | Polityka prywatności